Algemene Voorwaarden

ALGEMENE (VEILING)VOORWAARDEN

Pigeons-for-sale.com gevestigd te Sittard, heeft de navolgende Algemene Veilingvoorwaarden vastgesteld :

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Pigeons-for-sale.com -Pigeons-for-sale.com gevestigd te Sittard
 • Website – de website van Pigeons-for-sale.com
 • Veiling – de verkoop van duiven of zogenaamde bonnen in het openbaar anders dan bij inschrijving
 • Internetveiling – een veiling via de website van Pigeons-for-sale.com
 • Zaalveiling – een veiling op een door Pigeons-for-sale.com bepaalde locatie of een locatie bepaald door een verkoper
 •  Verkoper – degene(n) voor wie in opdracht één of meerdere duiven wordt / worden geveild
 • Overeenkomst – de opdrachtovereenkomst tussen de verkoper en Pigeons-for-sale.com
 • Bieder – de meerderjarige, beschikkingsbevoegde en handelingsbekwame natuurlijke persoon of de persoon die namens een rechtspersoon in de veiling een bod uitbrengt
 • Bieding – een geboden bedrag op een duif of bonnenverkoop in de veiling door een bieder.
 • Koper – de bieders aan wie de gewonnen veiling is / wordt toegewezen
 • Toewijzing – de verklaring van Pigeons-for-sale.com dat één of meerdere duiven tegen de betaling van de koopsom is toegewezen aan de bieder met het hoogste / winnende bod
 • Koopovereenkomst – de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper
 • Koopsom – het bedrag van het winnende bod (na toewijzing), eventueel vermeerderd met de transportkosten
 • Aflevering – de feitelijke levering van de aangekochte duif / duiven / bon aan de koper of zijn / haar gemachtigde

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1.  Deze Algemene Veilingvoorwaarden gelden voor iedere door Pigeons-for-sale.com georganiseerde veiling of bonnenverkoop en op alle door Pigeons-for-sale.com uitgebrachte offertes, verstrekte aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene (veiling)voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Pigeons-for-sale.com en de verkoper c.q. bieder / koper ter zake.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene (veiling)voorwaarden binden Pigeons-for-sale.com enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Pigeons-for-sale.com en de verkoper c.q. bieder / koper zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst
 3. Indien en voor zover de verkoper c.q. bieder/ koper bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene (veiling)voorwaarden van Pigeons-for-sale.com, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Pigeons-for-sale.com deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene (veiling)voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen behouden hun gelding onverkort.
 5. Pigeons-for-sale.com kan in aanvulling op of in afwijking van deze Algemene (veiling)voorwaarden bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen vóór de veiling, althans voor de veiling van de duif / duiven of bonnenverkoop waarop zij betrekking hebben, ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de bijzondere veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene (veiling)voorwaarden, prevaleren de bijzondere veilingvoorwaarden.

Artikel 3 – Organisatie van de veiling

 1. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling of bonnenverkoop is in handen van Pigeons-for-sale.com.
 2. Een ieder is verplicht om door of namens Pigeons-for-sale.com in het kader van een veiling of bonnenverkoop gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 3. De veiling of bonnenverkoop geschiedt in de volgorde zoals vermeld op de website en indien er een verkoopcatalogus beschikbaar wordt de volgorde in de verkoopcatalogus gevolgd, echter heeft Pigeons-for-sale.com het recht daarvan af te wijken.
 4. Buiten de veiling vallen de niet gemerkte of genummerde duiven of bonnen.
 5. Pigeons-for-sale.com heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van verdere redenen, voorafgaand aan of tijdens de veiling of bonnenverkoop:
   een bieder van de veiling of bonnenverkoop uit te sluiten
   een bod niet als zodanig te erkennen en ongeldig te verklaren
   duiven uit de veiling te nemen
   bonnen uit de bonnenverkoop te nemen
   de veiling voor één of meerdere duiven te schorsen, te hervatten of af te gelasten
   de veiling voor één of meerdere bonnen te schorsen, te hervatten of af te gelasten
   vergissingen bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een bieder of verkoper aan deze vergissingen rechten kan ontlenen
   andere, naar het oordeel van Pigeons-for-sale.com noodzakelijke maatregelen te treffen,
  zonder dat dit voor Pigeons-for-sale.com tot enige verplichting tot schadevergoeding of aansprakelijkheid leidt.
 6. Het staat uitsluitend ter beoordeling van Pigeons-for-sale.com of er bij een bod door de bieder een zodanige vergissing is gemaakt dat de bieder niet aan zijn bod kan worden gehouden of behoeft te worden gehouden.
 7. Het oordeel van Pigeons-for-sale.com omtrent hetgeen tijdens de veiling of bonnenverkoop heeft plaatsgevonden, is beslissend.

Artikel 4 – Veilingprocedure

 1. De veiling of bonnenverkoop geschiedt “bij opbod”. Op de veiling of bonnenverkoop is het bied(ers)reglement van Pigeons-for-sale.com van toepassing.
 2. Bieders dienen zich voor aanvang van de veiling / bonnenverkoop te registreren. Alleen geregistreerde bieders kunnen een bod uitbrengen.
 3. Het bieden geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze. Het bod zal zichtbaar zijn op de website van Pigeons-for-sale.com onder vermelding van de door de bieder geregistreerde gebruikersnaam.
 4. Pigeons-for-sale.com is bevoegd tijdens een eventuele zaalveiling namens derden een bod uit te brengen.
 5. De verkoper is niet gerechtigd deel te nemen aan de veiling en een bod uit te brengen op de door hem / haar aangeboden duif / duiven.
 6. Elk bod geldt als onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud. Iedere bieder die een bod uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden, ook als hij verklaart namens een derde te handelen, en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bod voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren tezamen een bod te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 7. Pigeons-for-sale.com is gerechtigd een internetveiling te laten volgen door een zaalveiling. Dit zal voorafgaand aan de internetveiling duidelijk kenbaar worden gemaakt. Het eindbod van de internetveiling is dan tevens het openingsbod voor de zaalveiling. Voor een bonnenverkoop geldt hetzelfde, echter zal de eindverkoop van een bonnenverkoop niet meer onder auspiciën van Pigeons-for-sale.com worden georganiseerd; de eindverkoop van een bonnenverkoop wordt meestal georganiseerd door een vereniging, samenspel, cc, kring, afdeling of andere vorm van samenwerking.
 8. Pigeons-for-sale.com heeft het recht een bod van een geregistreerde bieder niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.
 9. De bieder die het winnende bod heeft uitgebracht, wordt na toewijzing als de koper van de duif of bon aangemerkt, dan wel is – indien de toewijzing onder opschortende voorwaarde is gedaan – na vervulling van de opschortende voorwaarde de koper. Bij verschil van mening tussen meerdere bieders beslist Pigeons-for-sale.com door middel van een bindend advies wie geacht wordt het hoogste Bod te hebben uitgebracht.
 10. De bieder met het hoogste bod, dan wel de bieder van het op één na hoogste bod voor het geval geen toewijzing aan de hoogste bieder plaatsvindt of een opschortende voorwaarde niet wordt vervuld, is gedurende de veiling gehouden aan zijn bod.
 11. De koopovereenkomst tussen koper en de hoogste bieder komt tot stand door toewijzing. Tussen Pigeons-for-sale.com en de koper komt nimmer een koopovereenkomst tot stand.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Bieder/Koper

 1. Bieder / koper dient zich voor aanvang van de veiling of bonnenverkoop te registreren en – indien Pigeons-for-sale.com daarom verzoekt – zich op een behoorlijke wijze te legitimeren, als hij / zij daar niet toe in staat is mag Pigeons-for-sale.com hem / haar weigeren deel te nemen aan de veiling of bonnenverkoop.
 2. Bieder / koper garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem / haar aan Pigeons-for-sale.com aangeleverde gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan is bieder / koper verplicht deze wijzigingen zo spoedig mogelijk aan Pigeons-for-sale.com door te geven, of indien mogelijk zelf aan te passen op de website van Pigeons-for-sale.com
 3. Door registratie op de website van Pigeons-for-sale.com geeft de bieder / koper aan Pigeons-for-sale.com toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door bieder / koper ingevoerde of aangeleverde gegevens. Pigeons-for-sale.com zal deze gegevens alleen gebruiken voor eigen gebruik (u kunt hier bijvoorbeeld denken aan het aankondigen van een volgende veiling) en in het kader van de veiling en het opstellen van de koopovereenkomst. Bieder / koper stemt er mee in dat de door hem / haar aan Pigeons-for-sale.com ter beschikking gestelde gegevens door Pigeons-for-sale.com worden doorgegeven aan de verkoper.
 4. Bieder / koper dient op verzoek van Pigeons-for-sale.com aan te tonen dat hij/ zij kredietwaardig is, als blijkt dat bieder / koper niet kredietwaardig is kan Pigeons-for-sale.com hem / haar de deelname aan een veiling ontzeggen.
 5. Een uitgebracht bod kan niet meer worden herroepen of ingetrokken. De koper is te allen tijde verplicht de gekochte duif / duiven af te nemen.
 6. Pigeons-for-sale.com is gerechtigd van de bieder voor afloop van de veiling een aanbetaling te verlangen van 50% van het door bieder uitgebrachte bod. Bij weigering door of onmacht van de bieder om deze aanbetaling te voldoen, zal er geen toewijzing aan de bieder plaatsvinden. Bij uiteindelijke toewijzing wordt de aanbetaling in mindering gebracht op de koopsom, voor zover de koper zijn overige betalingsverplichtingen nakomt. Komt de koper na toewijzing zijn (resterende) betalingsverplichtingen niet na, dan vervalt de aanbetaling aan
  Pigeons-for-sale.com. De aanbetaling zal zo spoedig mogelijk aan de bieder indien er uiteindelijk geen toewijzing plaatsvindt aan de bieder. Over betaalde waarborgsommen / aanbetalingen wordt geen rente vergoed door Pigeons-for-sale.com.
 7. Transport- of verzendkosten komen te allen tijde voor rekening van de koper.
 8. De koper dient de koopsom binnen zeven dagen na de veiling, dan wel, indien de duif / duiven eerder worden afgeleverd, bij aflevering te betalen op de door Pigeons-for-sale.com aangegeven wijze en in de door Pigeons-for-sale.com aangegeven valuta.
 9. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting, verrekening of korting, tenzij anders is overeengekomen met Pigeons-for-sale.com
 10. De koper is verplicht de gekochte duif / duiven af te nemen door deze op te halen op de door Pigeons-for-sale.com vastgestelde plaats en tijd, op vertoon van een geldige legitimatie. Pigeons-for-sale.com kan bepalen dat (een) bepaalde duif / duiven alleen per koerier bij de koper kan / kunnen worden bezorgd. Afname is pas mogelijk nadat de volledige koopsom en het eventueel resterende verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de afname, zullen de gekochte duif / duiven worden opgeslagen voor risico van de koper op een door Pigeons-for-sale.com nader te bepalen locatie. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Pigeons-for-sale.com te voldoen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Verkoper

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien, en voor zover Pigeons-for-sale.com een opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaard heeft, of wanneer door Pigeons-for-sale.com uitvoering aan een opdracht wordt gegeven en voor de uitvoering van de opdracht een factuur kan worden gestuurd.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Pigeons-for-sale.com zijn vastgelegd en bevestigd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 3. De verkoper is verplicht de door hem/ haar aangeboden duif / duiven in goede gezondheid beschikbaar te stellen en te houden tot aan het moment van aflevering / afname.
 4. De verkoper zal op verzoek van Pigeons-for-sale.com de informatie ter beschikking stellen die nodig is voor een goede presentatie en afhandeling van de veiling. De verkoper staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en vrijwaart Pigeons-for-sale.com voor iedere vorm van aansprakelijkheid van bieder / koper of belanghebbende derden.
 5. De verkoper zal de aan hem / haar in rekening gebrachte onkosten aan Pigeons-for-sale.com vergoeden door akkoord te gaan met vermindering (ter hoogte van de onkosten) van de door de koper aan Pigeons-for-sale.com betaalde koopsom. Tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien voor punt 5 is overeengekomen dat de verkoper de in factuur gestelde onkosten van Pigeons-for-sale.com zal voldoen dan geldt dat alle aan de verkoper in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De verkoper is niet bevoegd tot verrekening, dan wel tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Pigeons-for-sale.com. De verkoper is tevens verplicht zorg te dragen voor tijdige betaling van de onkosten.
 7. Indien de verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in lid 6 van dit artikel, is de verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Pigeons-for-sale.com gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Pigeons-for-sale.com tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Pigeons-for-sale.com verder toekomende rechten.
 8. Indien de verkoper in verzuim is, is hij aan Pigeons-for-sale.com verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Pigeons-for-sale.com redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van de verkoper vast te stellen en / of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
 9. Pigeons-for-sale.com is gerechtigd haar vorderingen op de verkoper te verrekenen met de schulden die Pigeons-for-sale.com aan de verkoper heeft, zelfs indien de vorderingen op de verkoper niet opeisbaar zijn.
 10. Pigeons-for-sale.com is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de verkoper is overleden, in staat van faillissement is verklaard of om toelating tot de schuldsaneringsregeling heeft verzocht, surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren, dan wel anderszins niet langer in staat moet worden geacht om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  11.In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Pigeons-for-sale.com vinden, Pigeons-for-sale.com tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Pigeons-for-sale.com het recht naar haar keuze desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Pigeons-for-sale.com zal de verkoper tijdig van een dergelijk besluit in kennis stellen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Pigeons-for-sale.com streeft er naar een zo groot mogelijke juistheid en volledigheid van de omschrijving van een duif / duiven of bon op haar website, in eventuele veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties etc. Pigeons-for-sale.com kan echter nimmer aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste, onvolledige of niet actuele omschrijvingen worden gehouden.
 2. Pigeons-for-sale.com verstrekt geen enkele wijze garantie, van welke aard ook, met betrekking tot de duif / duiven en eventuele aanspraken daarop van derden. Een duif wordt verkocht in de toestand waarin hij zich op het tijdstip van toewijzing bevindt, met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Pigeons-for-sale.com geeft geen enkele vrijwaring of garantie met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken en / of met betrekking tot het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurstellende verwachtingen van de koper en / of verkrijgende derden geven jegens Pigeons-for-sale.com geen recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.
 3. Duiven die bij Pigeons-for-sale.com, of een door Pigeons-for-sale.com aangewezen hok, zijn opgeslagen in afwachting van afname door, of transport naar de koper verblijven daar voor het risico van de verkoper, totdat zij door de koper of transporteur zijn afgehaald, waarna dit risico voor de koper is. Het ziek worden of verloren gaan van deze duiven op welke wijze dan ook, geven jegens Pigeons-for-sale.com geen recht op (schade)vergoeding en/ of verrekening.
 4. Pigeons-for-sale.com behoudt zich het recht voor een veiling eerder dan op de website is vermeld te beëindigen, dan wel te verlengen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid leidt. Natuurlijk zullen wij ernaar om zo weinig mogelijk van dit recht gebruik te maken.
 5. Pigeons-for-sale.com doet haar uiterste best om een optimale beschikbaarheid van de website te bieden. Pigeons-for-sale.com is echter niet aansprakelijk voor storing, uitval of onbereikbaarheid van de website als gevolg van onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet, uitval van elektriciteit, hackers en / of hackeraanvallen, gebreken en/of storingen in de hard- en / of software en / of redelijkerwijs benodigd onderhoud aan de website door of vanwege Pigeons-for-sale.com. Pigeons-for-sale.com is derhalve niet aansprakelijk voor in het kader van een veiling veroorzaakte schade indien de bieder door een storing, uitval of onbereikbaarheid niet in staat is een bod uit te brengen. Pigeons-for-sale.com is evenmin aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website, van Pigeons-for-sale.com door een derde.
 6. Pigeons-for-sale.com is gerechtigd verbeteringen in of aan haar website aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de verkoper en / of bieder / koper. Ook is Pigeons-for-sale.com gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure van de website van Pigeons-for-sale.com; dergelijke wijzigingen worden tijdig aan de verkoper en / of bieder / koper gemeld.
 7. Pigeons-for-sale.com is gerechtigd de toegang voor de verkoper en / of bieder / koper tot de website tijdelijk te blokkeren en / of te beperken indien de verkoper en / of bieder / koper een verplichting jegens Pigeons-for-sale.com niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsverplichting van verkoper en / of bieder / koper onverlet. Pigeons-for-sale.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze blokkering en / of beperking. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de verkoper en / of bieder / koper binnen een door Pigeons-for-sale.com gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. De verkoper en / of bieder / koper is aansprakelijk voor alle schade die Pigeons-for-sale.com mocht lijden ten gevolge van een handeling of nalaten te handelen van de verkoper en / of bieder / koper in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene (veiling)voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden, het Bied(ers)reglement en / of de overeenkomst.
 8. Pigeons-for-sale.com is niet aansprakelijk voor handelingen van de koper c.q. de verkoper nadat tussen hen een koopovereenkomst tot stand is gekomen. De koper en de verkoper vrijwaren Pigeons-for-sale.com voor alle aansprakelijkheden in dit soort zaken.
 9. De verkoper en / of de bieder / koper vrijwaart Pigeons-for-sale.com voor alle aanspraken van derden voor van schade die verband houdt met het gebruik van de website door de verkoper en / of de bieder / koper, met de transactie zoals opgenomen in de koopovereenkomst en het aangaan en de inhoud van de koopovereenkomst.
 10. Indien Pigeons-for-sale.com aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Pigeons-for-sale.com beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pigeons-for-sale.com wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het nettobedrag van de factuur die correspondeert met de aan de verkoper te berekenen commissie / onkosten voor de veiling waarvoor de verkoper en / of de bieder / koper claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag van € 5.000,–.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Pigeons-for-sale.com en de verkoper dan wel Pigeons-for-sale.com en de bieder / koper wordt beheerst door het Nederlands Recht.
 2.  Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling waarop deze Algemene (veiling)voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene (veiling)voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, met dien verstande dat deze forumkeuze onverlet laat het recht van Pigeons-for-sale.com om een geschil te laten beslechten via arbitrage of bindend advies.

Reacties zijn gesloten.