Privacy Policy

Wie zijn wij

Ons websiteadres is: https://www.pigeons-for-sale.com.

Welke persoonlijke data verzamelen wij en met welk doel ?

Wij verzamelen uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres met als doel om communicatie met u te voeren zoals het versturen van mailings en informatie te versturen romdom de veilingen en bonnenverkopen.

De eigenaar van www.pigeons-for-sale.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil hij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

Hij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze  Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Contactformulier

De persoonsgegevens die worden ingevuld in het contactformulier worden tijdelijk bewaard en alleen gebruik om met uw in contact te komen.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens elders op de website.

Reacties zijn gesloten.